Kilimanjaro Climb Machame Route “whiskey Route”

This is Kilimanjaro’s longer, more scenic, “whiskey Route.” The typical duration for this trip is 6 days. However, you can also add an extra acclimatization day and make it a 7 — day trek