Kilimanjaro Climb Machame Route “whiskey Route”
Kilimanjaro Climb Machame Route “whiskey Route”
This is Kilimanjaro’s longer, more scenic, “whiskey Route.” The typical duration for this trip is 6 days. However,…

Read more

Kilimanjaro Climb Marangu Route
Kilimanjaro Climb Marangu Route
The “Coca Cola” Route is Kilimanjaro’s easiest, shortest, and most popular route. The trip usually takes 5 days.…

Read more

Kilimanjaro Climb Rongai Route
Kilimanjaro Climb Rongai Route
This is one of Kilimanjaro’s easiest routes, and it has very few people on it. The typical duration for this trip…

Read more

Kilimanjaro Climb Shira Route
Kilimanjaro Climb Shira Route
The Shira route approaches Kilimanjaro through forest and moorland from the west, crossing the caldera of Shira volcano…

Read more

Kilimanjaro Climb Umbwe Route
Kilimanjaro Climb Umbwe Route
The umbwe route is one of challenging route on Mount Kilimanjaro especially when connected to lava tower- arrow glacier…

Read more

Mt Kilimanjaro Climb Lemosho Route
Mt Kilimanjaro Climb Lemosho Route
We avoid the crowded routes by taking these routes; they are less popular for the climbers but very scenic, challenging…

Read more